Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


DANE OSOBOWE

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy Pogodna 19 Piotr Ciura z siedzibą przy ul. Pogodnej 19, 42-233 Kolonia Wierzchowisko

 1. Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (Ustawa z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE).
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Pogodna 19 Piotr Ciura z siedzibą przy ul. Pogodnej 19, 42-233 Kolonia Wierzchowisko, NIP 573-275-13-46
 3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez firmę Pogodna 19
 4. Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym Pogodna 19 na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez Pogodna 19  dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez Pogodna 19 będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez czas nieokreślony. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO). Nie macie Państwo obowiązku udzielenia takiej zgody dla korzystania z usług Pogodna 19.
 5. W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem Pogodna 19 i/lub roszczeń Pogodna 19  względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w Pogodna 19, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pogodna 19, tj. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania – Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO, – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Pogodna 19 (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Pogodna 19. Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z Pogodna 19, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez Pogodna 19.
 6. Sprzedawca w związku z prowadzoną działalnością i gromadzonymi danymi osobowymi Klienta postępuje zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności
 7. Pogodna 19 dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując Pogodna 19 dane osobowe, każda osoba ma prawo do:
  a) żądania od Pogodna 19 dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu Pogodna 19 są niedokładne lub niekompletne), usunięcia (jeśli przetwarzanie danych osobowych opierało się na podstawie Państwa zgody) np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Pogodna 19 nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Pogodna 19, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
  • jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający Pogodna 19 sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  • jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;
  • jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.
  b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.
 8. Pogodna 19 nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).


POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DEFINICJE

Infoserwis – Infoserwis, ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań

Abonent – podmiot korzystający z usługi - Firma Pogodna 19 Piotr Ciura

Regulamin udostępniania oprogramowania sklepu internetowego BestSeller oraz świadczenia wsparcia technicznego w ramach abonamentu (internetowesklepy.org)

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników oraz klientów przechowywanych w bazie danych Oprogramowania sklepu internetowego jest Abonent.
 2. W związku z prowadzoną współpracą, Abonent powierza Infoserwisowi, w trybie art. 28 ust. 3 RODO dane osobowe do przetwarzania.
 3. Infoserwis zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 4. Infoserwis może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym niniejszym regulaminie, oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Abonenta, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się postanowienia niniejszego regulaminu oraz ewentualne polecenia przekazywane przez Abonenta w udokumentowany sposób np. za pośrednictwem e-maila lub na piśmie.
 5. Powierzone przez Abonenta dane osobowe będą przetwarzane przez Infoserwis w celu:

świadczenia usługi wsparcia technicznego dla Oprogramowania

wykonywania zapasowej kopii danych (backup)

wykonywania prac związanych z utrzymaniem ciągłości i bezpieczeństwem Usługi

wykonania innych prac na udokumentowane zlecenie Abonenta

 1. Infoserwis będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszego regulaminu dane zwykłe klientów, pracowników i kontrahentów Abonenta lub osób fizycznych działających w ramach tych podmiotów, w postaci:

imię

nazwisko

adres

numer NIP

numer telefonu

adres e-mail

numer konta bankowego

 1. Infoserwis będzie wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: przeglądanie, transfer, modyfikowanie, korygowanie, uzupełniania, przechowywanie, utrwalanie, usuwanie. Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.
 2. Infoserwis zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
 3. Infoserwis zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 4. Infoserwis zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane.
 5. Infoserwis zobowiązuje się zobowiązać do zachowania tajemnicy osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Usługi, zarówno w trakcie współpracy z Infoserwisem, jak i po jej ustaniu.
 6. Infoserwis może powierzyć dane osobowe Abonenta do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu realizacji Usługi.
 7. Podwykonawca Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Infoserwis
 8. Infoserwis ponosi odpowiedzialność wobec Abonenta za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
 9. Bez pisemnej zgody Abonenta, Infoserwis nie będzie przekazywać przetwarzania powierzonych mu danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Infoserwis jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszego regulaminu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym z ograniczeniem do rzeczywistych strat poniesionych z tego tytułu przez Abonenta.
 11. Abonent może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Infoserwis przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.
 12. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Infoserwis na wniosek Abonenta usuwa wszelkie dane osobowe oraz ich istniejące kopie. W przypadku braku takiej dyspozycji Infoserwis usunie bazy danych oraz wszystkie pliki Abonenta, najpóźniej w ciągu 60 dni od zakończenia usługi. 
Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?